บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด

บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด มีนิยามของชื่อบริษัทมาจาก “All About House” ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน และตกแต่ง โดยมีผลงานจากการรับสร้างบ้านและงานแลนด์สเคปในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในงานรับสร้างบ้าน เป็นอย่างดี โดยมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและวางผัง ตลอดจนการบริการแบบครบวงจร

บริษัท ออลเฮ้าส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543

  • ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

จากผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา เราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการออกแบบและก่อสร้างบ้านของคุณ ตั้งแต่ ขั้นตอนของการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมทั้งพื้นที่ใช้สอย ทิศทางที่เหมาะสมและพื้นที่โดยรอบอาคาร โดยคงไว้ซึ่งความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้งการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของทีมงาน โดยการเสริมสร้างความรู้ และเทคโนโลยีทางการก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการบ้านคุณภาพมีเอกลักษณ์เฉพาะหลัง

สุดท้ายนี้เราหวังที่จะเห็นบ้านทุกหลังที่เราสร้างให้กับลูกค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของผังเมืองรวมที่สวยงาม มีส่วนช่วยใน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบที่สวยงามในทุกยุคทุกสมัย เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ที่อยู่อาศัยและผู้เป็นเจ้าของ

นโยบายการให้บริการ
  1. แบบบ้านมาตรฐาน หรือออกแบบบ้านใหม่เฉพาะหลัง
  2. ออก แบบตามแนวทางบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราพิถีพิถันใส่ใจ ตั้งแต่วางผังและทิศทาง ตลอดจนการให้ระยะและมิติของอาคาร
  3. เลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน (Green building) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสม การจัดการและการวางแผนงานก่อสร้างที่ดี
  4. คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และการดูแลรักษา
  5. ติดตามและประเมินผลแผนงานตลอดเวลา เพื่อให้มีการจัดการในแต่ละส่วนที่เหมาะสม